Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov 

Informačná povinnosť vypracovaná v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov pre dotknuté osoby podľa čl. 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

I. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je spoločnosť Bulgaria, s.r.o., Sídlo: Jána Pavla II. 3A, 080 01 Prešov, IČO:51 714 671, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 36446/P (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

II. Sprostredkovateľ

Sprostredkovateľom je spoločnosť ZOOM Reality Prešov, s.r.o. , so sídlom Volgogradská 66, 080 01 Prešov, sídlo prevádzkarne: 45, 080 01 Prešov, IČO: 47 496 835, DIČ: 2023926740, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 29285/P

(ďalej len ako “Sprostredkovateľ” )

Telefonický kontakt: +421 905 385 109

e-mailový kontakt: michal.kostura@zoomreality.sk

1. Medzi Prevádzkovateľom, Sprostredkovateľom a spoločnosťou ZOOM Reality, s.r.o. bola uzavretá dňa 28.04.2021 Rámcová zmluva o sprostredkovaní za účelom zabezpečenia sprostredkovania predaja nehnuteľností z vlastníctva Prevádzkovateľa.

2. Dňa 28.04.2021 bola medzi Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom uzavretá Dohoda o spoločných prevádzkovateľoch a Sprostredkovateľská zmluva, v zmysle ktorej je Sprostredkovateľ spoločným prevádzkovateľom so spoločnosťou ZOOM Reality , s.r.o. so sídlom Volgogradská 66, 080 01 Prešov, IČO: 53 097 173, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 40376/P.

Na základe zmluvného vzťahu popísaného v bode 2. sa Sprostredkovateľ a spoločnosť ZOOM Reality, s.r.o. dohodli na spoločnom spracúvaní osobných údajov za účelom poskytovania obchodno-informačných služieb v prospech Prevádzkovateľa, najmä zabezpečenie informovania dotknutých osôb o výstavbe stavby „AREÁL BULGARI – PREŠOV – 2.ETAPA“ v katastrálnom území Prešov a o následnom predaji bytov vrátane súvisiacich nehnuteľností (ďalej iba „Nehnuteľnosti“), dodanie požadovaných informácií a detailov o konkrétnej ponuke, reakcie na otázky dotknutej osoby, povinná identifikácia a overenie identifikácie klienta v zmysle § 7, 8 a 10 zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako “zákon o legalizácii príjmov z trestnej činnosti”), uzavretie rezervačnej zmluvy, zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kúpnej zmluvy na kúpu Nehnuteľnosti a návrhu na vklad do katastra nehnuteľností. Účelom spracúvania osobných údajov je aj následná marketingová činnosť, ktorá je realizovaná prostriedkami priameho marketingu, najmä directmailom, adresnými ponukami a pod. Osobné údaje budú spracovávané s použitím automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov spracúvania. Pod pojmom iné ako automatizované prostriedky spracúvania osobných údajov sa rozumie listinná podoba.

3. Prevádzkovateľ a Sprostredkovateľ budú spracúvať osobné údaje automatizovaným a iným než automatizovaným spôsobom – v listinnej podobe.

III. Účel a právny základ spracúvania

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na nasledujúce účely a na nasledujúcom právnom základe:

A: Poskytovanie obchodno-informačných služieb v prospech Prevádzkovateľa zabezpečenie informovania dotknutých osôb o výstavbe stavby „AREÁL BULGARI – PREŠOV – 2.ETAPA“ v katastrálnom území Prešov a o následnom predaji nehnuteľnosti, dodanie požadovaných informácií a detailov o konkrétnej ponuke , reakcie na otázky dotknutej osoby – na základe súhlasu dotknutej osoby v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo; dotknutá osoba vyplnení registračný formulár na internetovej stránke a ten bude odoslaný správcovi internetovej stránky www.zoomreality.sk. Dotknutá osoba pri registrácii vyplní svoje meno, priezvisko, emailovú adresu a telefónne číslo (povinným údajom je iba emailová adresa) a odošle svoje informácie alebo otázky na e-mailovú adresu info@zoomreality.sk. Spätnú väzbu zabezpečí Sprostredkovateľ
na e-mailovú adresu zadanú vo formulári.

B: Uzatvorenie rezervačnej zmluvy, zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, kúpnej zmluvy na kúpu Nehnuteľnosti vrátane podania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a to v rozsahu: akademický titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaj o štátnom občianstve, číslo dokladu totožnosti, e-mailová adresa dotknutých osôb. Získavanie a spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

C: Marketingová činnosť, ktorá je realizovaná prostriedkami priameho marketingu, najmä directmailom, adresnými ponukami – právnym základom sú oprávnené záujmy Prevádzkovateľa v rozsahu meno, priezvisko, e- mailová adresa, telefónne číslo; (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).

IV. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov

Osobné údaje nie sú poskytované ani sprístupňované tretím stranám, okrem povinností vyplývajúcich z osobitných zákonov. V rámci výkonu vyšetrovacích právomocí je Prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje aj Slovenskej obchodnej inšpekcii, daňovému úradu, Úradu na ochranu osobných údajov, orgánom činným v trestnom konaní, prípadne aj iným orgánom verejnej moci, ak bude Prevádzkovateľ v súlade s vnútroštátnym právom, resp. v súlade s právom Európskej únie vyzvaný na poskytnutie týchto osobných údajov.

IV. Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Prevádzkovateľ nepredpokladá, že by mohlo dôjsť k prenosu osobných údajov mimo územia Slovenskej republiky.

V. Doba uchovávania osobných údajov

V zmysle zásady minimalizácie uchovávania bude uchovávanie osobných údajov vo všeobecnosti ohraničené trvaním práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi treťou osobou a Prevádzkovateľom. Sprostredkovateľ bude uchovávať osobné údaje len do doby ich odovzdania Prevádzkovateľovi .

VI. Práva dotknutých osôb

Dotknutou osobou sa rozumie identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú predmetom spracúvania Prevádzkovateľom.

A. Právo na prístup

Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví Prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ Prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby.

Vystavenie prvej kópie podľa odseku vyššie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude Prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.

B. Právo na opravu a doplnenie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na opravu osobných údajov, pokiaľ o nej Prevádzkovateľ eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ vykoná opravu, prípadne doplnenie osobných údajov bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba požiada.

C. Právo na vymazanie

Dotknutá osoba má právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, za predpokladu, že:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov.

Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
 • na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.

D. Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ:

 • napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia;
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania, bez súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba bude prevádzkovateľom informovaná, pokiaľ bude obmedzenie spracúvania týchto údajov zrušené.

E. Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov, čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu Prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov.

F. Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na základe:

 • právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,
 • spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,
 • spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.

Pokiaľ dotknutá osoba namietne spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, jej osobné údaje Prevádzkovateľ nemôže ďalej spracúvať. Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

G. Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule. Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá písomným kontaktovaním Prevádzkovateľa so svojou požiadavkou akýmkoľvek zvoleným spôsobom. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.

VII. Spôsob uplatnenia práv dotknutých osôb

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi: – osobne na adrese sídla prevádzkarne Sprostredkovateľa uvedenej v bode II. tejto informácie, – doporučenou poštovou zásielkou zaslanou na adresu sídla prevádzkarne Sprostredkovateľa uvedenej v bode II. tejto informácie, – e-mailom na adresu michal.kostura@zoomreality.sk

VIII. Sťažnosť dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania (sťažnosť) Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk, statny.dozor@pdp.gov.sk, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov môže uplatniť zákonný zástupca. Práva dotknutej osoby v zmysle nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov, ktorá nežije, môže uplatniť blízka osoba.

IX. Existencia automatického rozhodovania vrátane profilovania

Prevádzkovateľ ani Sprostredkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

V Prešove, dňa 28.04.2021